Tematy XXVII Olimpiady Filozoficznej

Jeśli interesujesz się filozofią, pociąga Cię intelektualna przygoda, wybierz i opracuj w formie pisemnej  jeden z podanych niżej tematów, a następnie złóż pracę dyrektorowi szkoły, opiekunowi lub sekretarzowi właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady do dnia 30.11. 2014 r. (adresy Komitetów Okręgowych są zamieszczone w piśmie „Olimpiada Filozoficzna” oraz w Internecie).

więcej

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW PTF

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Filozoficznego wyraża głębokie zaniepokojenie kierunkiem zmian strukturalnych, skutkujących spadkiem kulturowego znaczenia filozofii oraz osłabianiem jej prestiżu w tradycji edukacji szkolnej i uniwersyteckiej.

Jesteśmy poruszeni krótkowzrocznością dotychczasowej polityki edukacyjnej, nastawionej głównie na wykształcenie techniczne i zawodowe. Przestawienie zarządzania nauką z celów nakierowanych na intelektualne pobudzanie i szeroką ofertę studiów uniwersyteckich na korzyści finansowe i wąskie kształcenie zawodowe nie tylko jest sprzeczne z tradycją uniwersytecką, ale może także w efekcie prowadzić do zagrożenia istotnych interesów całego polskiego społeczeństwa. Jeśli poszukuje się dzisiaj środków na rozwój i innowacyjność, to trzeba pamiętać, iż nie jest on możliwy bez kształcenia myślenia abstrakcyjnego i kształcenia wyobraźni. Dlatego tak istotna jest troska o właściwy poziom studiów humanistycznych, w tym przede wszystkim filozofii.

Walne Zgromadzenie Delegatów PTF wyraża zatem sprzeciw wobec rozwiązań, prowadzących do deprecjonowania filozofii, która od wieków stanowi podstawę tożsamości kultury europejskiej, a udział Polaków w tej tradycji jest ważny i zauważalny. Zgromadzenie wyraża aprobatę dla wszelkich działań służących obronie humanistyki i utrzymaniu należnego jej miejsca w całokształcie funkcjonowania kultury narodowej, w tym przede wszystkim:

1. Rezygnację z pobierania opłat za studiowanie filozofii jako drugiego kierunku.

2. Wprowadzenie mechanizmów prawnych zachęcających Rektorów do częściowego finansowania mniej rentownych – a dla kultury niezwykle ważnych studiów filozoficznych.

3. Utrzymanie lub przywrócenie nauczania filozofii na innych niż filozofia kierunkach studiów.     

Warszawa, 31.01.2014 r.

więcej

Przekaż 1% podatku na rzecz PTF!

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. W tym celu należy w odpowiednim miejscu swojego zeznania rocznego (PIT 36, PIT 37, PIT 28) jako beneficjenta wskazać Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Nr KRS: 0000029971)

więcej

Krajowe Ramy Kwalifikacji

http://www.krk.org.pl/pl
http://www.ug.edu.pl/pl/konferencje/rea/

http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/KRK/20101105_Ramy_kwalifikacji_dla_szk_wyzsz_165x235_int.pdf

więcej

Komunikat w sprawie opracowania modelowego programu według zasad Krajowych Ram Kwalifikacji

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów (16.02.2010 w Warszawie), na wniosek prof. dr hab. Barbary Markiewicz powołano dr. Marka Rembierza (UŚ, O/Cieszyn) do kierowania zespołem ekspertów, którzy mają przygotować modelowy program z filozofii jako zajęć usługowych. Program ten ma odpowiadać standardom KRK (Krajowe Ramy Kwalifikacji).

więcej


  • web4