Zaproszenie na konferencję

Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu wraz Węgierską Akademią Nauk, Instytutem Filozofii UAM I Polskim Towarzystwem Filozoficznym, Oddział w Poznaniu organizuje międzynarodową konferencję poświęconą nowym perspektywą badawczym w badaniu dziejów komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.

więcej

X Polski Zjazd Filozoficzny

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do Poznania na X Polski Zjazd Filozoficzny, który odbędzie się w dniach 15-19 września 2015 r.
Komitet Nauk Filozoficznych PAN i Polskie Towarzystwo Filozoficzne powierzyły zorganizowanie X Zjazdu Instytutowi Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Informujemy, że powołano Komitet Programowy, którego Przewodniczącym został dr hab. prof. UAM Krzysztof Brzechczyn i Komitet Organizacyjny, którym kieruje dr hab. prof. UAM Antoni Szczuciński. Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego została dr Lidia Godek.

więcej

Tematy XXVII Olimpiady Filozoficznej

Jeśli interesujesz się filozofią, pociąga Cię intelektualna przygoda, wybierz i opracuj w formie pisemnej  jeden z podanych niżej tematów, a następnie złóż pracę dyrektorowi szkoły, opiekunowi lub sekretarzowi właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady do dnia 30.11. 2014 r. (adresy Komitetów Okręgowych są zamieszczone w piśmie „Olimpiada Filozoficzna” oraz w Internecie).

więcej

Oddział Warszawski PTF zaprasza na wykład

Zarząd
Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
serdecznie zaprasza
13 października 2014 roku
o godzinie 17:15
na wykład:
O argumencie
z implikatury konwersacyjnej


Wykład wygłosi:
dr Tomasz Puczyłowski
Zakład Logiki
Instytutu Filozofii UW 

więcej

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW PTF

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Filozoficznego wyraża głębokie zaniepokojenie kierunkiem zmian strukturalnych, skutkujących spadkiem kulturowego znaczenia filozofii oraz osłabianiem jej prestiżu w tradycji edukacji szkolnej i uniwersyteckiej.

Jesteśmy poruszeni krótkowzrocznością dotychczasowej polityki edukacyjnej, nastawionej głównie na wykształcenie techniczne i zawodowe. Przestawienie zarządzania nauką z celów nakierowanych na intelektualne pobudzanie i szeroką ofertę studiów uniwersyteckich na korzyści finansowe i wąskie kształcenie zawodowe nie tylko jest sprzeczne z tradycją uniwersytecką, ale może także w efekcie prowadzić do zagrożenia istotnych interesów całego polskiego społeczeństwa. Jeśli poszukuje się dzisiaj środków na rozwój i innowacyjność, to trzeba pamiętać, iż nie jest on możliwy bez kształcenia myślenia abstrakcyjnego i kształcenia wyobraźni. Dlatego tak istotna jest troska o właściwy poziom studiów humanistycznych, w tym przede wszystkim filozofii.

Walne Zgromadzenie Delegatów PTF wyraża zatem sprzeciw wobec rozwiązań, prowadzących do deprecjonowania filozofii, która od wieków stanowi podstawę tożsamości kultury europejskiej, a udział Polaków w tej tradycji jest ważny i zauważalny. Zgromadzenie wyraża aprobatę dla wszelkich działań służących obronie humanistyki i utrzymaniu należnego jej miejsca w całokształcie funkcjonowania kultury narodowej, w tym przede wszystkim:

1. Rezygnację z pobierania opłat za studiowanie filozofii jako drugiego kierunku.

2. Wprowadzenie mechanizmów prawnych zachęcających Rektorów do częściowego finansowania mniej rentownych – a dla kultury niezwykle ważnych studiów filozoficznych.

3. Utrzymanie lub przywrócenie nauczania filozofii na innych niż filozofia kierunkach studiów.     

Warszawa, 31.01.2014 r.

więcej

Przekaż 1% podatku na rzecz PTF!

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. W tym celu należy w odpowiednim miejscu swojego zeznania rocznego (PIT 36, PIT 37, PIT 28) jako beneficjenta wskazać Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Nr KRS: 0000029971)

więcej

Krajowe Ramy Kwalifikacji

http://www.krk.org.pl/pl
http://www.ug.edu.pl/pl/konferencje/rea/

http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/KRK/20101105_Ramy_kwalifikacji_dla_szk_wyzsz_165x235_int.pdf

więcej

Komunikat w sprawie opracowania modelowego programu według zasad Krajowych Ram Kwalifikacji

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów (16.02.2010 w Warszawie), na wniosek prof. dr hab. Barbary Markiewicz powołano dr. Marka Rembierza (UŚ, O/Cieszyn) do kierowania zespołem ekspertów, którzy mają przygotować modelowy program z filozofii jako zajęć usługowych. Program ten ma odpowiadać standardom KRK (Krajowe Ramy Kwalifikacji).

więcej


  • web4